İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı ve Kısa Adı
Derneğin adı: “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği” dir. Derneğin kısa adı İHUD’dur.

Madde 2 – Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 3 – Derneğin Amblemi
Derneğin amblemi Genel Kurul tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Derneğin Amacı ve Faaliyetleri

Madde 4 – Derneğin Amacı

1) Dernek;

a)      Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, bu konularda görüşlerini açıklamak ve yetkili makamlara önerilerde bulunmak,

b)      Üyelerinin mesleki bilgi birikimi ve aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmanın arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

c)      Üyelerin çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin sorunları tespit etmek ve çözülmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak,

d)     İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlarının kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmek ve artırmak,

e)      İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konusunda toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak farkındalık arttırıcı çalışmalar yapmak,

f)       Uluslararası alanda insan hakları ve ayrımcılıkla mücadeleye dair gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,

g)      İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlamak ve yapılmasına katkı sağlamak,

h)      İnsan hakları alanında bilgi, belge ve dokümantasyon merkezi haline gelmek,

i)        İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki kaynakların elektronik arşivini oluşturmak ve bunu kamuoyunun erişebileceği hale getirmek,

j)        İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

k)      Faaliyet alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim vermek ve danışmanlık yapmak,

l)        İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmaları yapmak

amacıyla kurulmuştur.

Madde 5 – Derneğin Faaliyetleri

1) Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir.

a) Üyelerinin kamu hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak

b) Üyelerin personel rejimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu hususta hukuki yardımda bulunmak, personel hukukundan doğacak sorunların üyeler lehine çözülmesi için çalışmak

c) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

d) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

e)  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek maksadıyla iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak işletmek veya işlettirmek

f) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

g) Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek

h) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki mevzuat hakkında teknik çalışmalar yürütmek ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde görüş bildirmek

i) Hem üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak hem de insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında toplumun farkındalığını arttırmak için konferans, sempozyum, panel, seminer, çalıştay, kurs vb. faaliyetler düzenlemek

j) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve bilgi bankası oluşturmak

k) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkarmak

l) İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında yayınlanan yabancı dildeki belgeleri Türkçeye çevirerek yurtiçinde bilinilmesine katkı sağlamak

m) Faaliyet alanındaki uluslararası gelişmeleri takip etmek ve uygun araçlarla bu gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi aktarımı sağlamak

n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar ve projeler yürütmek

o) Ulusal, uluslararası veya yabancı kuruluşlarla insan hakları alanında proje bazında ortak çalışmalar yapmak

p) Derneğin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda yurt dışındaki kuruluş ve birlik benzeri teşekküllere üye olmak ve bu kuruluşlarla işbirliği, proje ve organizasyonlar tertip etmek

q) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

r) İlgili mevzuat çerçevesinde Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak, 

(2) Dernek, bu maddede yer verilen faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen izinleri alır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyeliğe İlişkin Hükümler


Madde 6 – Üye Olabilme Şartları

1)  Derneğe üye olabilmek için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda (A) grubu veya (B) grubu kadrolardan birinde kadrolu olarak çalışma şartı aranır.

2)  İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı veya Uzman Yardımcısı görevini yürütürken, görev değişikliği nedeniyle aynı kurumda farklı bir göreve geçen ya da başka kurum ve kuruluşlara geçen veya emekli olanlar dernek üyeliğini sürdürebilir.  

Madde 7- Üyelik Başvurusu ve Üyeliğe Kabul

1)  Tüzüğün 6’ncı maddesindeki şartları taşıyan kişilerden üye olmak isteyenler derneğe yazılı olarak başvurur.

2) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Madde 8- Üyelikten Ayrılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma

1) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

a)Dernek Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

c)Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

d) Dernek adına yetkisiz olarak hareket etmek ve açıklamalar yapmak

e)Dernek tüzel kişiliğini temsilen belirli bir siyasi parti lehine veya aleyhine açıklamak

f) Dernek faaliyetlerini engellemek, söz ve davranışlarıyla Dernek ve üyelerini küçük düşürmek

g) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

(2) Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 10- Üyelik Aidatı

Derneğe kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı alınır. Ayrıca üyelerden aylık üyelik aidatı alınır. Aylık üyelik aidatı ve giriş aidatı miktarı Genel Kurulca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dernek Organlarına İlişkin Hükümler


Madde 11 – Derneğin Organları

Derneğin organları şunlardır:

            a) Genel Kurul

            b) Yönetim Kurulu

            c) Denetim Kurulu

Madde 12 – Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı

1)  Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

2) Genel Kurul,  bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

3)  Olağan Genel Kurul, iki yılda bir kez Ekim ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

4) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

5) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

6)  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılan toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

7) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi hâllerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

9) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer.

10) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

11)  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkanvekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

12)  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

13)  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

14)  Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

15)  Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

16)  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumaktan ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 13 – Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Esasları

1) Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

2) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

3) Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

4) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 14 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

1) Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

a) Dernek organlarının seçilmesi

b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin aynen veya değiştirilerek onaylanması

g) Üyelik aidatlarının tespit edilmesi

h) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

i) Derneğin feshedilmesi

j) Derneğin vakıf kurması

k) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

l) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

m) Tüzükte belirtilen organlar dışında kuruluşu, görevi, yetki ve sorumlulukları, alınan kararda açıkça belirtilmek kaydıyla başka organların veya birimlerin kurulması

n) Üyelikten çıkarmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararına karşı süresinde yapılan itirazların incelenmesi

o) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

2) Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

3) Genel Kurul kararları elektronik posta gönderilmek suretiyle üyelere duyurulur.

Madde 15 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usulü

1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

2) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

3) Yönetim Kurulu başkanı derneğin de başkanıdır. Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, dernek tüzüğünü yürütür ve Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını düzenler. Bir kişi üst üste en fazla iki defa başkanlık yapabilir.

4) Başkan yardımcısı, başkanın verdiği görevleri yerine getirir, bu görevlerin ifasında görevi ile sınırlı olarak Başkanın yetkilerini kullanır. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

5) Genel Sekreter, derneğin her türlü kayıt ve yazı işlerini yürütür. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının hazırlıklarını gerçekleştirir.

6) Sayman, derneğin bütçesini ve kesin hesabını hazırlar, bütçenin uygulanmasını, derneğin para ve mallarının takip ve muhafazasını sağlar. Bu faaliyetlere ilişkin defter ve kayıtları düzenler ve yürütür

7) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla, Başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.

8) Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, karar yeter sayısı en az üçtür.

9) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılır.

10) Yönetim Kurulu toplantılarından birbirini izleyen üç toplantıya mazeretsiz (mazereti yazılı veya elektronik posta olarak bildirmelidir) katılmayan üye, görevinden çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine yedek üyeler Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılır.

Madde 16 –Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve bu tüzük hükümlerine göre yürütmek, bu yönde gereken her çeşit kararı almak ve uygulamak

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden bir veya birkaçına yetki vermek

c) Yurt içi ve yurt dışındaki kongre, konferans, seminer ve benzeri toplantı ve faaliyetlere katılmaya ve katılacak kişilere karar vermek

d) Derneğin yıllık çalışmalarına ilişkin çalışma raporunu, gelir-gider hesabını, bilançoyu ve gelecek yıla ilişkin bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak

e)Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönergeleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

f) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, üyelere ve ilgili yerlere bildirmek

g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

h) Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek

i)  Yurt içinden veya yurt dışından bağış kabul etmek

j) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak veya idarî mercilere başvuruda bulunmak.

k) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

l) Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde borçlanmak,

m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

n) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 17 – Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

1) Denetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılır.

2) Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzükte gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, Tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

3)Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler ve İç Denetim


Madde 18 – Derneğin Gelir Kaynakları ile Defter Tutma Usul ve Esasları

1) Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)      Üyelerden alınacak aidatlar

b)      Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

c)      Dernekçe yapılan yayınlardan ve Dernek tarafından düzenlenen faaliyetlerden elde edilen gelirler

d)     Proje ve hibe kapsamında elde edilen gelirler

e)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

f)       Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

g)      Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan borçlanmalar,

h)      Diğer gelirler

2) Dernek, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli defterleri tutar.

Madde 19 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20 – İç Denetim

1)      Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

2)      Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Madde 21 – Tüzük Değişikliği 

1)      Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

2)      Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının üçte ikisidir.

3)      Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

1)      Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

2)      Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurulda oy hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3)      Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

4)      Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Hâlinde İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.

5)      Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında, Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa Derneğin malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın Derneğe devredilir.

6)      Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

7)      Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

8)      Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl süreyle saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir.

Madde 23 –Hüküm Bulunmayan Hususlar

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 24 –  Kurucu Üyeler

Dernek Kurucu Üyeleri Ek-1’de gösterilmiştir.

Geçici Madde 1 – Geçici Yönetim Kurulu 

1)      Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurulda Dernek organları oluşturuluncaya kadar Derneği temsil etmeye, Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütmeye ve bu Tüzük hükümlerini yerine getirmeye görevli ve yetkilidir.

2)      İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.         

            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı :                                                           Görev Unvanı:

Mehmet Alp DİDİNMEZ                                         Başkan

Merve SİSLİ                                                                Başkan Yardımcısı

Mehmet AKTAŞ                                                         Genel Sekreter

Ertuğrul YAZAR                                                        Sayman

Habibe KARA                                                             Üye

Madde 25 – Yürütme
Bu tüzük hükümlerini İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

Bu tüzük 25 (Yirmi beş) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

EK 1: Kurucu Üyeler

AD SOYAD
1 BENGÜ MERVE DERİN TÜRKOĞLU
2 ÇİĞDEM ÇELİK
3 ERTUĞRUL YAZAR
4 ESRA GÖKSOY
5 EZGİ KAŞKAVAL OKYAY
6 GİZEM ÖZDEMİR
7 HABİBE KARA
8 HAMZA AKYÜZ
9 MEHMET AKTAŞ
10 MEHMET ALP DİDİNMEZ
11 MERVE SİSLİ
12 NESRİN ÖZTÜRK
13 NURULLAH ÖZGÜL
14 ÖZLEM DEMİR YAZAR
15 SÜMEYYE ZEHRA GÜLEÇ KAYIŞ